Tidsskriftet Københavnerstudier i tosprogethed

Københavnerstudier i tosprogethed er en forskningsserie, der er hjemmehørende på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet.

Serien - der har eksisteret siden 1985 - beskæftiger sig bl.a. med to- og flersprogethed, sproglige og kulturelle mindretal, to- og flersproget undervisning og dansk som fremmed- og andetsprog. Du kan læse mere om serien, dens historie og dens fokusområder på siden Om serien

Seriens redaktion består af Anne Holmen, Janus Spindler Møller, Jakob Steensig og Juni Söderberg Arnfast. Du kan læse mere om dem på siden 'Redaktionen'.

Udgivelser

 

Emma Thorsen: "Vores samtaler er rimelig wholesome nogle gange:)))": En undersøgelse af unges brug af engelsk i online interaktion på Messenger og Instagram, Københavnerstudier i tosprogethed, 86, København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2024.

I dette bind af Københavnerstudier, som er en redigeret version af en specialeafhandling fra Københavns Universitet, undersøger Emma Thorsen unges brug af engelsk i digitalt medierede samtaler. Undersøgelsen er baseret på data fra SoMeFamily-projektet og fokuserer på sprogbrug mellem fx venner og kærester på Instagram og i Messenger-grupper. Resultaterne viser, at engelsk stadig har høj status blandt unge og anvendes til en række relations-skabende formål i daglig kommunikation. Undersøgelsen viser desuden, at der er forskellige normer for brugen af engelsk på forskellige SoMe-platforme. Dermed er afhandlingen et vigtigt indspark i det forskningsfelt, der beskæftiger sig med brugen af engelsk og dette sprogs status i Danmark.

 

 

Martha Sif Karrebæk & Janus Spindler Møller (red.): Sproglige liv i Danmark 2023: Fra S-togspendlere til landbrugsmedarbejdere, Københavnerstudier i tosprogethed, 85. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2023.

I denne bog kan man læse en række studerendes bud på et svar på spørgsmålet om sprogets rolle i menneskers liv. Det er bud, der tager udgangspunkt i hverdagsliv og hverdagssituationer i Danmark i dag, som studerende, der tog kurset Sproglig Etnografi i foråret 2023, har ønsket at forstå bedre. Bogen leverer analyser og nye indsigter i vigtige og svære emner. Bogens ni kapitler handler i rækkefølge om rådgivning på Livslinjen, betydningen af etiketter for seksualitet i queer-miljøer, børns forhandlinger om deltagelse i leg, gravsteders indretning og fortællinger om liv, normer for (krops)sprogbrug i pendler-toge, overgangen fra venner til seriøse fodboldspillere i et omklædningsrum, flersproget kommunikation på en svinefarm, overvågning som motiverende faktor for medarbejdere på McDonald’s og hvordan tykke mennesker kan blive udsat for fornærmelser forklædt som komplimenter.


Alberte Ritchie Green: "Man bliver mere dansk end de danske undervisere". Serien Studier i parallelsproglighed, bind C15, Københavnerstudier i tosprogethed. ISBN: 978-87-93510-07-4 ISSN: 0901-9731

Ifølge Københavns Universitets nyeste sprogpolitik (fra 2021) forventes videnskabelige medarbejdere med international baggrund at kunne bidrage til undervisning på dansk efter 3-6 års ansættelse. I dette speciale er der fokus på, hvordan internationale medarbejdere oplever og praktiserer dette. Metodologisk er der tale om en lingvistisk etnografisk analyse, der kombinerer data fra interviews med 10 medarbejdere med såvel feltnoter som optagelser fra 4 medarbejderes undervisning eller vejledning. På baggrund heraf viser tre temaer sig som særligt vigtige: 1) internationalisering og sprogpolitik på KU, 2) forskellen på at være ekspert og novice som fagperson og 3) de identitetspositioner, der knytter sig til at bruge dansk som andetsprog. Generelt viser analysen, at både studerende og medarbejdere skelner mellem dansk talt som førstesprog (af ”native speakers”) og dansk talt som andetsprog (af ”non-native speakers”), og at den udbredte ”native speaker”-ideologi er både indlejret i og reproduceres gennem interaktionen mellem undervisere og studerende. Dette fører i specialet til en diskussion af, hvordan ideologien påvirker medarbejdernes position som fagunderviser.

 

 

 

Martha Sif Karrebæk & Janus Spindler Møller (red.): Sproglige liv i Danmark - Fra begravelsesritualer til sundhedscoaches, Københavnerstudier i tosprogethed, 84. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2021. 

Dette nummer af Københavnerstudier indeholder syv artikler om sproglige liv i Danmark anno 2021. Forfatterne har omarbejdet deres opgaver fra faget Sproglig etnografi fra bacheloruddannelsen i Dansk til artikler, og bogen er udgivet med støtte fra Forskningsintegrationsinitiativet på Københavns Universitet. Bidragene handler om bisættelsesritualer, online-sundhedscoaches, sygeplejerskers samtaler på akutafdelinger, tonen i online-debatter, graffiti på stationer, unge danseres identitetsdannelse og hvad det betyder og ændrer på verden at sige, at man nu er kærester. De henvender sig både til studerende, forskere og mennesker med interesse for sproget i samfundet og samfundet i sproget.

Marta Kirilova & Dorte Lønsmann (red.):DANSK PÅ ARBEJDE - En antologi med studier i beskæftigelsesrettet danskundervisning, Københavnerstudier i tosprogethed, 83. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2021. 

Dette bind af Københavnerstudier i tosprogethed behandler emnet dansk på arbejde, herunder den nuværende praksis på integrationsområdet, hvor flygtninge og migranter ikke kun lærer dansk i klasseværelset, men i høj grad også på arbejdspladsen. To af artiklerne i antologien (af Anders Emil Kaas-Larsen og Lene Bønding Ditlevsen) er skrevet af tidligere studerende på Master-uddannelsen i dansk som fremmed- og andetsprog på Københavns Universitet på baggrund af deres afsluttende masterprojekter. Den tredje artikel er skrevet af lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen og er baseret på hans mangeårige virke som forsker i sprog-pædagogik og netop dansk på arbejde. Med bindet Dansk på arbejde får deres meget relevante empiriske og teoretiske bidrag her et større publikum og tilføjer dermed vigtig viden i den aktuelle debat om, hvorvidt og hvordan dansk kan læres i en arbejdskontekst.

Solvej Helleshøj Sørensen: HVEM TOLKER TOLKEN FOR? - En interaktionsanalyse af tolkens gengivelser i grundlovsforhør med arabisk tolk, Københavnerstudier i tosprogethed, 82, København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2021. 

’Hvem tolker tolken for?’ tager udgangspunkt i otte grundlovsforhør med arabisk tolk. Analyserne fokuserer på tolkenes gengivelser af udsagn fra såvel den sigtede som myndighedsrepræsentanterne. Undersøgelsen viser, at tolkene navigerer mellem institutionelle normer og forventninger på den ene side, og pragmatiske tilpasninger til det, de antager, er den sigtedes forståelsesmæssige udgangspunkt på den anden side. Dermed fungerer tolkene som socialiserende agenter for rettens repræsentanter, idet de hele tiden vurderer, hvordan udsagnene bedst kan gengives på en måde, der mest effektivt fremmer fælles forståelse og samtidig passer til rettens procedurer og format. Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet Interpreting som gennemføres på Københavns Universitet (2019 - 2022).

Egil Møller Pedersen: Borger i Ishøj. Integration og medborgerpolitik i en dansk kommuneKøbenhavnerstudier i tosprogethed, 79. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2021. 

I denne udgivelse, som er en redigeret specialeafhandling fra DPU ved Aarhus Universitet, analyserer forfatteren flere dokumenter om integrationsspørgsmål i en dansk kommune. Han foretager således en kritisk diskursanalyse inspireret af såvel Foucault som Fairclough og kombinerer denne med Parekhs forståelse af samfundets reaktion på multikulturalisme. Analysen viser, at kommunens politik udvikler sig over tid fra et fokus på integration af det kulturelt anderledes til et fokus på medborgerskab, hvor etnisk og kulturel mangfoldighed ses som en forudsætning for, at man kan begå sig i den globale verden. Samtidig viser analysen, at dette fokus på styrken ved mangfoldighed og interkulturel dialog især findes på papiret, og at det ikke har sat sig tydelige spor i de kommunale praksisser i form af øget kulturel ligestilling.

Andrea Bruun: Inddragelse af studerende i computersøgningsaktiviteter i studievejledningssamtalerKøbenhavnerstudier i tosprogethed, 80. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2021. 

Nyt nummer af Københavnerstudier i tosprogethed om, hvordan computere inddrages i studievejledning. Andrea Bruun undersøger videooptagelser af vejledningssamtaler med universitetsstuderende og fokuserer på hvordan vejlederen søger efter oplysninger på sin computer og enten inddrager eller undlader at inddrage den studerende i denne søgning.

Marianne Haugaard Hansen: Sproglige generationsforskelle på sociale medier. Københavnerstudier i tosprogethed, 81. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2021.

I dette nummer af Københavnerstudier undersøger cand.mag. Marianne Haugaard Hansen, hvordan to generationer kommunikerer sprogligt på Sociale medier, og hvilke forestillinger de har om den anden generations måde at kommunikere på. Ikke mindst dokumentationen af den forskellige brug af emojis på tværs af generationerne har allerede tiltrukket sig bred opmærksomhed i medierne. Bogen henvender sig både til studerende og forskere indenfor kommunikation og sociale medier og til læsere, der vil være klogere på egen og andres sproglige medieopførsel.

 

 

Maria de Melo Lundegaard: "Del, hvis jeg betyder noget for dig". Københavnerstudier i tosprogethed, 77. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2020. 

Nina Møller Andersen: Dansk fonetik for udlændinge med øvelser. Københavnerstudier i tosprogethed, 78. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2020. 

 

 

 

 

Lamies Nassri: ”Os” og ”Dem” – Et studie af de dominerende offentlige diskursers påvirkning på nutidige københavnske unges situationelle konstruktion og forhandling af identitet. Københavnerstudier i tosprogethed, 76. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2018.

 

 

 

 

 

Stine Ventzel Hvas: Når psykiateren taler dansk som andetsprog. En konversationsanalyse af forståelsesproblemer og identitet i psykiatriske samtaler med L2-talende psykiatere. Københavnerstudier i tosprogethed, 74. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2017. 

Sofie Braüner Kappelgaard & Hannah Bruun Hjorth: Det stærkeste køn. En undersøgelse af genusrealisering i dansk blandt teenagere i flersprogede miljøer i Køge og på AmagerKøbenhavnerstudier i tosprogethed, 75. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2017.

 

 

 

 

 

Narges Ghandchi: What we talk about when we talk about mother tongue. Linguistic minority pupils and the issue of mother tongue education in CopenhagenKøbenhavnerstudier i tosprogethed, 72. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2016. 

Line Møller Daugaard, Nina Hauge Jensen, Kitte Søndergaard Kristensen, Hanne Laursen, Anja Bols Slåttvik & Gabriele Wolf: Flersprogethed i dagtilbud og skole. Lingvistisk etnografiske analyser af sprogpædagogisk praksis. Københavnerstudier i tosprogethed, 73. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Merike Jürna:  [α] som i alfa? En længde-undersøgelse af fem esteres tilegnelse af danske urundede fortungevokaler. Københavnerstudier i tosprogethed, 69. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2014.

 

 

 

 

 

 

Louise Zinck Winther: FVU-læsning - En undersøgelse af forudsætninger hos og krav til kursister med dansk som andetsprog. Københavnerstudier i tosprogethed, 65. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2012.

Maria Møllebro: Málspilla - Færøsk sprogpolitiks påvirkning af unges sprogbrug og sprog-holdninger. Københavnerstudier i tosprogethed, 66. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2012.

Thomas Rørbeck Nørreby: "Jamil Perkersen Nielsen Rasmussen" - En sociolingvistisk undersøgelse af identitet og etnicitet i superdiversiteten.  Københavnerstudier i tosprogethed, 67. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2012.

Auður Hauksdóttir: Dansk som fremmedsprog i en akademisk kontekst - Om islændinges behov for dansk-kundskaber under videreuddannelse i Danmark. Københavnerstudier i tosprogethed, 68. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2012.

 

 

 

 

Maria Marqvard Jensen: "We mean you no harm, were vandalizing with charm" - Et studie af grafittisprog og sproglig identitets- konstruktion hos danske graffitiskrivere. Københavnerstudier i tosprogethed, 59. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2011.

Tore Bernt Sørensen: The Bias of Markets: A comparative study of the market form and identity politics in English and Danish Compulsory Education. Copenhagen Studies in Bilingualism, 60. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities 2011.

Martha Sif Karrebæk: At blive et børnehavebarn - en minoritets-drengs sprog, interaktion og deltagelse i børne-fællesskabet. Københavnerstudier i tosprogethed, 62. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2011.

 

 

 

 

 

Neringa Bigailaitė: Dansknær udtale hos udlændinge - et realistisk mål eller en illusion? En empirisk undersøgelse blandt voksne indlærere med litauisk som modersmål. Københavnerstudier i tosprogethed, 50. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2010.

Signe Wedel Schøning: Dialekt som identitets- og stilingserings-praksisser hos et søskendepar.  Københavnerstudier i tosprogethed, 51. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2010.

Charlotte Øhrstrøm: "I was less scared to bungy jump than to speak this language" - En kvalitativ undersøgelse af voksne indlæreres motivation for at lære dansk. Københavnerstudier i tosprogethed, 52. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2010. 

Astrid Ag: Sprogbrug og identitets-arbejde hos senmoderne storbypiger. Københavnerstudier i tosprogethed, 53. København: Københavns Universitet, Humanistisk fakultet 2010.

Andreas Stæhr: "Rappen reddede os" - Et studie af senmoderne storbydrenges identitets-arbejde i fritids- og skolemiljøer. Københavnerstudier i tosprogethed, 54. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2010.

Christoph Hare Svenstrup: Why Does Vestjysk Sound Boorish and Københavnsk  Cool? A language attitudes study among adolescents in the town of Holstebro in western JutlandCopenhagen Studies in Bilingualism, 57. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities 2010.

 

 

 

 

 

Ursula Ritzau: Almindelig fremmed dansk. En masketest-undersøgelse hos danske learnere af holdninger til dansk med accent. Københavner-studier i tosprogethed, 41. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2009.

Katja Vilien: "Toilettet er det eneste sted, hvor man kan sludre!" En længde-undersøgelse af sociale, pædagogiske og kognitive faktorer i tilegnelsen af dansk som henholdsvis andetsprog og fremmedsprog. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2009.

 

 

 

 

 

J. Normann Jørgensen: Languaging. Nine years of poly-lingual development of young Turkish-Danish grade school students, volume 1. Copenhagen Studies in Bilingualism, The Køge Series, vol. K15. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities 2008.

J. Normann Jørgensen: Languaging. Nine years of poly-lingual development of young Turkish-Danish grade school students, volume 2. Copenhagen Studies in Bilingualism, The Køge Series, vol. K16. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities 2008.

Marie-Louise Surland: Et dansk læseproblem? En teoretisk og pædagogisk belysning af læsning gennem et empirisk casestudie af tre skoleelevers faglige læsning. Københavnerstudier i tosprogethed, 44. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2008.

Mia Madsen: "Der vil altid være brug for dansk." En undersøgelse af 11 natur-videnskabelige forskeres grunde til at vælge henholdsvis dansk og engelsk i deres arbejde. Københavnerstudier i tosprogethed, 48. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2008.

 

 

 

 

Marta Kirilova: "Han er fra Amager, men også lidt fra Afrika". Dansk med accent. En empirisk baseret analyse af indfødte danskeres holdninger til dansk talesprog med forskellige accenter. Københavnerstudier i tosprogethed, 40. København: Københavns Universitet, Humantisk Fakultet 2006.

 

 

 

 

 

Christine B. Dabelsteen & Juni Söderberg Arnfast (red.): Taler de dansk? Aktuel forskning i dansk som andetsprogKøbenhavner-studier i tosprogethed, 37. København: Københavns Universitet 2004.  

Mirjam Lehmkuhl: "Som har en anden hudfarve havde jeg nær sagt ik'..." En kvalitativ og kvantitativ analyse af positionering og dominans i skole-hjem-samtaler med etsprogede og tosprogede forældre. Københavner-studier i tosprogethed, 38. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2004.