Udtaleprojekter

Udtalen af dansk som fremmedsprog og andetsprog har tiltrukket sig stigende opmærksomhed i de seneste år i Danmark. Det hænger sammen med at undervisningen i udtale er blevet kritiseret for at være mangelfuld bl.a. af tidligere professor Eli Fischer-Jørgensen (Politiken: Sprogundervisningen skal forbedres, 29.12.2001)
 
I udtaleprojekterne fokuserer vi derfor på udtaletilegnelse hos voksne, der har dansk som fremmed- eller andetsprog. Formålet er dels at beskrive og forstå udtaletilegnelsesprocesserne, dels at beskrive og udvikle undervisningen i dansk som andetsprog og fremmedsprog. Vi interesserer os desuden for hvordan dansk med accent bliver opfattet af majoritetsdanskerne.

Udtaleprojekterne omfatter følgende elementer:

1) Det flyvende universitet 

Udvikling af en vifte af aktiviteter i form af seminarer, kurser, vejledningstilbud m.v. rettet til danskundervisningen ved institutioner i og uden for Danmark, især højere læreanstalter. Læs mere under aktiviteter.

2) Udvikling af undervisningsmateriale i dansk for udlændinge

Inden for dette felt arbejder Nina Møller Andersen med udvikling af undervisningsmaterialer i Dansk fonetik og udtalelære for udlændinge og Skriftlig dansk. I den forbindelse arbejdes der kontrastivt med dansk og en række andre sprog ud fra data indsamlet blandt udvekslingsstuderende i undervisningen. Undervisningsmaterialet forventes udgivet i 2014 i Københavnerstudier i Tosprogethed

3) Rapport om sprogskolernes udtaleundervisning for voksne

Denne rapport er samfinansieret af Integrationsministeriet og stiller en række forslag til udvikling af udtaleundervisningen.
Læs rapporten (pdf) 

4) Studier i motivationens betydning for voksne indlæreres udtaletilegnelse

Inden for dette felt har Juni S. Arnfast udgivet flere artikler  bl.a. "Hvad har udtale og motivation med hinanden at gøre?" og "Hvem tænker på accent? Om motivation og udtaletilegnelse hos voksne indlærere". Førstnævnte artikel er at finde i Københavnerstudier bind 37 og sidstnævnte i Nordand, nordisk tidsskrift for andrespråksforskning vol. 2, 2007.

5) Studier af udtaletilegnelsen på dansk hos litauisktalende, estisktalende, italiensktalende og polsktalende

Undersøgelserne er empirisk baseret og inddrager såvel lydoptagelser som masketests. Studierne er udgivet i Københavnerstudier i Tosprogetheds bind 50 og 51. 

6) Studier af indfødte dansktalendes holdninger til dansk talt med accent

Der arbejdes med masketests, som bygger på sprogprøver fra forskellige indlærere. Læs mere om sprogholdninger og undersøgelserne af dansk med accent.

7) En studie i udtaletilegnelse foretaget på Universiteterne i Basel og Zürich af Ursula Ritzau

Undersøgelsen bygger på mundtlige og skriftlige data og fokuserer bl.a. på de studerendes hypoteser om fremmedsprogsindlæring. En artikelpublikation er planlagt som udløber af undersøgelsen. Abstract af artiklen kan læses her.