Arabisk modersmålsundervisning

Lektor Martha Sif Karrebæk, forskningsassistent Lamies Nassri

Projektet består af fire dele. Første del undersøger, hvilke normer der gør sig gældende for arabisk sprog og kultur i arabisk modersmålsundervisning. Da arabisk bliver talt i forskellige varianter, der i nogen tilfælde kan være indbyrdes uforståelige, hvorfor skal børn fra vidt forskellige geografiske, kulturelle og sproglige baggrunde høre under samme modersmålsundervisning? Vi undersøger, hvilke sproglige vanskeligheder der kan opstå og hvordan ’arabisk’ opfattes af lærere, elever og forældre.

Anden del af projektet undersøger indvandrersprogenes sproglige hierarkier. Vores tidligere feltarbejde tyder på, at arabisk, sammenlignet med andre indvandrersprog, bliver anset for at være et prestigesprog blandt de unge. Denne hypotese undersøger vi videre gennem interviews og ved at sammenligne de sproglige praksisser, vi kommer til at observere inden for alle fire dele af dette projekt.

Tredje del undersøger, hvordan unge der følger arabisk modersmålsundervisning positionerer sig selv og andre. Positioneringer i og uden for klasselokalet vil blive sammenlignet for at kunne opspore forskelle i de forskellige situationer. Positioneringer er en magthandling, idet det påvirker handlingsrepertoirerne på dem, der bliver positioneret. Denne tilgang viser således, hvordan større institutioner, som modersmålsundervisning, påvirker elevers repertoire. Projektet er med til at belyse, hvorvidt modersmålsundervisning er med til at styrke (empower) de unge eller om modersmålsundervisningen er med til at bidrage til en social reproduktion af unge minoritetselever.

Fjerde del af projektet er et kvalitativt længdestudie af undersøgelse af en arabisk modersmålselevs sproglige, interaktionelle og sociale udvikling.